ศิริพันธุ์ ศ., & ศรีสวัสดิ์ ย. (2011). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53695