ไชยพันธุ์ ส. (2011). ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53696