ไชยพันธุ์ ส., & วชิรอำไพ อ. (2011). ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ. (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ). Princess of Naradhiwas University Journal, 3(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53708