ไชยพันธุ์ ส., & วชิรอำไพ อ. (2011). ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ.(ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ) ตอนที่ 2. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53718