เวียงนิล อ., & วาสนสมสิทธิ์ ป. (2011). การศึกษาการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53725