แดงสุวรรณ ก., ฟองสุวรรณ ช., กาเซ็ง ซ., ศรีชัย เ., จีนคง เ., มะแซะ เ., & วรรณสกล อ. (2012). การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53731