ไชยพันธุ์ ไ., & เต้พันธ์ ณ. (2012). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53733