กรดกางกั้น ส. (2013). หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53765