ศิริพันธุ์ ศ. (2013). บทบรรณาธิการ. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53768