รุจิระศักดิ์ ม., & เกิดนุ่น พ. (2014). การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว. Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53830