ลิ้มเจริญ ส. (2014). ผลของระดับอาหารข้น และรูปแบบอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตของโคขุน. Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53832