ศิริพันธุ์ ศ., & ส่งวัฒนา ป. (2014). วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท. Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53838