สุทธิยาพิวัฒน์ ส. (2016). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(3), 89–98. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65406