ศิริพันธุ์ ศ. (2011). บทบรรณาธิการ. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/69435