บิณอะฮมัดฮ., มั่นศรัทธาม., & บือราเฮงฟ. (1). ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด. Princess of Naradhiwas University Journal, 9(2), 65-72. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/85613