มะเซ็ง อ. ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 1, n. 2, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53635. Acesso em: 4 dec. 2022.