มะเจะแน ว. “เรือกอและจำลอง” ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 1, n. 3, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53650. Acesso em: 4 dec. 2022.