ดอเล๊าะ น. วัสดุมวลเบาที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 1, n. 3, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53653. Acesso em: 30 nov. 2022.