จันทรเดิม ส. การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 2, n. 1, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53661. Acesso em: 2 dec. 2022.