เลิศวิจิตรพันธุ์ ภ. การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 2, n. 3, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53679. Acesso em: 4 dec. 2022.