ผลบุญ ส.; ภิญโญศุภสิทธิ์ ก.; ยงณรงค์เดชกุล ณ. กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 2, n. 3, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53683. Acesso em: 2 dec. 2022.