หวังสวัสดิ์ ธ.; ภาคธูป ม.; ไชยมงคล น. ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 3, n. 1, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53688. Acesso em: 2 dec. 2022.