ศรีญาณลักษณ์ ท.; ปุญญโสพรรณ อ.; ศรีแก้ว ไ. การดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 3, n. 1, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53692. Acesso em: 4 dec. 2022.