ศรียะศักดิ์ อ.; เกตุอินทร์ ว.; แสงอาทิตย์ ส.; ฉิ่งเล็ก ว. การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง “ อุทกเศียร(Hydrocephalus)” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 3, n. 1, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53694. Acesso em: 4 dec. 2022.