ไชยพันธุ์ ส. ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 3, n. 1, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53696. Acesso em: 3 dec. 2022.