พรหมชัย ส. เครื่องวัดไฟฟ้าดาร์สันวาร์มิเตอร์. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 3, n. 2, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53706. Acesso em: 30 nov. 2022.