แดงสุวรรณ ก.; ฟองสุวรรณ ช.; กาเซ็ง ซ.; ศรีชัย เ.; จีนคง เ.; มะแซะ เ.; วรรณสกล อ. การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 4, n. 2, 2012. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53731. Acesso em: 3 dec. 2022.