ไชยพันธุ์ ไ.; เต้พันธ์ ณ. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 4, n. 2, 2012. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53733. Acesso em: 4 dec. 2022.