จิระแพทย์ จ.; แก้วฉาย ส. ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 4, n. 3, 2012. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53745. Acesso em: 2 dec. 2022.