กรดกางกั้น ส. หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 5, n. 2, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53765. Acesso em: 3 dec. 2022.