ศิริพันธุ์ ศ. บทบรรณาธิการ. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 5, n. 3, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53768. Acesso em: 30 nov. 2022.