น้อยทับทิม ม.; สุขขจรวงษ์ ก. การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 5, n. 4, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53803. Acesso em: 30 nov. 2022.