รุจิระศักดิ์ ม.; เกิดนุ่น พ. การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 6, n. 1, 2014. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53830. Acesso em: 4 dec. 2022.