ลิ้มเจริญ ส. ผลของระดับอาหารข้น และรูปแบบอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตของโคขุน. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 6, n. 1, 2014. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53832. Acesso em: 30 nov. 2022.