ศิริพันธุ์ ศ.; ส่งวัฒนา ป. วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 6, n. 1, 2014. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53838. Acesso em: 3 dec. 2022.