สุทธิยาพิวัฒน์ ส. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 89–98, 2016. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65406. Acesso em: 19 aug. 2022.