สุทธิยาพิวัฒน์ส. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC. Princess of Naradhiwas University Journal, v. 8, n. 3, p. 89-98, 11.