ศิริพันธุ์ ศ. บทบรรณาธิการ. Princess of Naradhiwas University Journal, [S. l.], v. 3, n. 1, 2011. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/69435. Acesso em: 30 nov. 2022.