บิณอะฮมัดฮ.; มั่นศรัทธาม.; บือราเฮงฟ. ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด. Princess of Naradhiwas University Journal, v. 9, n. 2, p. 65-72, 11.