ธีรัชกุลจุรีย์, ภิบาลอนงค์, and หัถกิจอุไร. 2015. “ความต้องการการดูแลทางจิตวิญญาณด้านการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพลังนอกเหนือตนของผู้ป่วยมุสลิมที่เคยเข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย”. Princess of Naradhiwas University Journal 8 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52655.