สือแม ซารีนา. 2011. “เกษตรเที่ยวออสเตรเลีย”. Princess of Naradhiwas University Journal 1 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53631.