มะเซ็ง อารง. 2011. “ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย”. Princess of Naradhiwas University Journal 1 (2). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53635.