มะเจะแน วาสนา. 2011. “‘เรือกอและจำลอง’ ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน”. Princess of Naradhiwas University Journal 1 (3). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53650.