ดอเล๊าะ นิตย์รดี. 2011. “วัสดุมวลเบาที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง”. Princess of Naradhiwas University Journal 1 (3). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53653.