จันทรเดิม สืบพงศ์. 2011. “การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์”. Princess of Naradhiwas University Journal 2 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53661.