เลิศวิจิตรพันธุ์ ภิสัก. 2011. “การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ”. Princess of Naradhiwas University Journal 2 (3). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53679.