ผลบุญ สุภาภรณ์, ภิญโญศุภสิทธิ์ กาญจนวัลย์, and ยงณรงค์เดชกุล ณรงค์. 2011. “กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์”. Princess of Naradhiwas University Journal 2 (3). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53683.