หวังสวัสดิ์ ธิดารัตน์, ภาคธูป มณีรัตน์, and ไชยมงคล นุจรี. 2011. “ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53688.