ทองกาวแก้ว วรรณา. 2011. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดยะลา”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53689.