ปุญญโสพรรณ อุมาพร, เพิงมาก ผจงศิลป์, and ทองตำลึง จุฑามาศ. 2011. “การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53691.