ศรีญาณลักษณ์ ทัศนีย์, ปุญญโสพรรณ อุมาพร, and ศรีแก้ว ไหมไทย. 2011. “การดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53692.